PHÒNG GD & ĐT LONG PHÚ                                      CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRƯỜNG MN TT ĐẠI NGÃI                                         Độc lập -Tự do -Hạnh phúc 

                                                                                                        Đại ngãi ngày 04 tháng 05 năm 2020

LỊCH LÀM VIỆC

Của Hiệu trưởng và Phó hiệu trưởng trường mầm non thị trấn Đại Ngãi 

(Từ ngày 15.06.2020 đến ngày 19.06.2020)

 

Thứ Hai (ngày 15.06.2020)

         Hiệu trưởng: Làm việc tại cơ quan   .

         Phó Hiệu trưởng Đinh Thị Diễm Trang: Làm việc tại cơ quan    

         Phó Hiệu trưởng Nguyễn Thị Thanh Thảo : Đi học tại Sóc Trăng          

 

Thứ Ba (ngày 16.06.2020)

         Hiệu trưởng: Làm việc tại cơ quan

         Phó Hiệu trưởng Đinh Thị Diễm Trang: Làm việc tại cơ quan

         Phó Hiệu trưởng Nguyễn Thị Thanh Thảo : Làm việc tại cơ quan

           

Thứ Tư (ngày 17.06.2020)

        Hiệu trưởng: Làm việc tại cơ quan

        Phó Hiệu trưởng Đinh Thị Diễm Trang: Làm việc tại cơ quan

        Phó Hiệu trưởng Nguyễn Thị Thanh Thảo : Làm việc tại cơ quan

 

Thứ  Năm (ngày 18.06.2020)

         iệu trưởng: Làm việc tại cơ quan

        Phó Hiệu trưởng Đinh Thị Diễm Trang: Làm việc tại cơ quan.

        Phó Hiệu trưởng Nguyễn Thị Thanh Thảo : Làm việc tại cơ quan

 

Thứ Sáu (ngày ngày 19.06.2020)

        Hiệu trưởng:  Làm việc tại cơ quan

        Phó Hiệu trưởng Đinh Thị Diễm Trang: Làm việc tại cơ quan

        Phó Hiệu trưởng Nguyễn Thị Thanh Thảo: Đi học ở Sóc Trăng

 

* Ghi chú: Lịch làm việc này thay cho thư mời hoặc giấy triệu tập những cuộc họp do Hiệu trưởng và Pó hiệu trưởng chủ trì làm việc (sẽ không có thư mời riêng). Nội dung Lịch công tác được đăng trên website của Trường mầm non thị trấn Đại Ngãi hàng tuần./.

Nơi nhận:                                                                                          

- HT,PHT;                                                                                                HIỆU TRƯỞNG

- Các CV-CB;

- Lưu: VT.                                                                                              Đặng Thị Hồng Vân